منابع عمومی مورد نیاز

 

 برای موارد اضطراری با شمارهای مراکز ذکر شده در قسمت راست صفحه تماس برقرار کنید

 دیگر منابع مهم

کمک قانونی:مرکز حقوقی انجمنهای مونترال:9488 -514849

مکزی برای افرادی که اقدام به خودکشی‌ میکنند -۲۴ ساعت سرویسهای خود را در اختیار افراد میگذارد:4000-514723

مرکز حمایت از جوانان (به زبان انگلیسی‌):6196-514935

 

 

For urgent matters, please consult the section "Important Numbers" at right.

 

Other Resources  

Legal Aid: Centre communautaire juridique de Montréal (514) 849-9488 

Suicide-Action - 24-hour service: (514) 723-4000 


Youth protection (English) 
Tel.: (514) 935-6196 


 
General Information