نشریات و منابع

  •  گزارش سالیانه، فعالیتها و سرویس‌ها
  • روزنامهٔ سالیانه
  • کتابچه قوانین خانوادگی کبک
  • ابزار دیداری شنیداری
  • حساس کردن انجمن "بر اساس درخواست "
  • ارزیابی و گزارش سالیانه آتنا بر اساس حساس سازی انجمنها 
  • سرویس آگاه سازی عمومی
  • سفارشات
  • تحول قوانین  زنان