مبارزه همگانی با خشونتهای جنسی‌

مبارزه همگانی با خشونتهای جنسی‌

آگاهی‌ همگانی برای مبارزه با خشونتهای جنسی‌

"آیا شما راضی‌ را برای خود دارید ؟ "

     

 

آگاه سازی مطبوعاتی

شرح چگونگی این مبارزه

همکاران اجرای

همکاران

خط تلفنی چند زبانه برای ارجاع

درخواست برای کارت و کتابچه