هدف، ماموریت وارزشهای ما

 

هدف ما

هدف ما رهبری، همراهی و کمک به زنان و کودکان همچنین کمک به دیگر انجمنهای فرهنگی برای شکستن  چرخه روانی ، احساسی،  کلامی،  اقتصادی و فیزیکی خشونت میباشد.

ماموریت ما

خانه آتنا یک موسسه خیریه میباشد که سرویسهای آموزشی حرفه ای، روشهای پیشگیری ومشاوره ای را که به صورت فرهنگی و زبانی با احتیاجات زنان و کودکان انجمنهای فرهنگی متفاوت هماهنگ میباشد را ارائه میدهد.

ارزشهای ما

 • خوشامد گویی گرم در محیطی گرم.
 • قوی کردن زنان با ایجاد احترام وحمایت آنها با توجه به زمان و احتیاجشان.
 • اطمینان از امنیت زنان و محرمانه بودن اطلاعاتشان .
 • ایجاد دسترسی برابر به سرویسهای قانونی و موارد مربوط به عدالت اجتماعی.
 • داشتن حساسیتهای  فرهنگی و پافشاری روی موضوع خشونت به صورت موضوعی غیرقابل پذیرش از نظر آموزشی ، مذهبی ، اجتماعی و در نهایت اقتصادی .

 

.

   

Our Vision

To play a leadership role in helping women and their children, as well as communities, break the cycle of psychological, emotional, verbal, economic and physical violence.

 

Our Mission

The Shield is a charitable organization offering education, professional support, intervention and prevention services that are culturally and linguistically adapted to meet the needs of women, their children and ethno-cultural communities.

Our Values

 

 • A warm welcoming environment 
 • Empower women by providing respect and support in their time of need
 • Promote an interdisciplinary and multisectoral approach
 • Ensure the security and confidentiality of all clients
 • Provide equal access to services and issues of social justice
 • Act with integrity and professionalism in our interventions
 • A culturally sensitive approach that stresses violence is unacceptable and non-negotiable irrespective of ethnic, educational, religious, and socioeconomic background