<!--[if gte mso 10]>

سرویس خانوادگی آتنا یک مرکز غیر انتفاعی می باشد که سرویسهای خود را در به صورت حمایتهای حرفه ای مشاوره و پیشگیری در اختیار قربانیان خشونتهای خانوادگی قرار می دهد.این سرویسها از جهت فرهنگی ، زبانی و اجتماعی  وفق داده شده با احتیاجات متفاوت افراد میباشند.

ما سرویسهای خود را به سه صورت زیر ارائه می دهیم:

  • دفترهای ما که واقع در لول و مونترال میباشند مراکزی هستند که  ما سرویسهای خود را با همکاری مددکاران اجتماعی متخصص و دوره دیده برای کار با دیگر فرهنگها به زبانهای متفاوت ارائه می دهیم.
  • سرپناه ما خانه آتنا خانه ای است آرام و امن تدارک دیده شده برای موارد اورژانس برای زنان و کودکان در محیطی امن و آرام.
  • ارائه جلسات اطلاع رسانی برای زنان ومردان از دیگر فرهنگها، به زبان خودشان در لول ومونترال .